Föreningshistoria

Den 8 juni 1912 bildades Burseryds Biodlareförening 13 st. personer hade tecknat sig för intresse att bilda förening. Till nästa möte 29 juni hade ytterligare 2 medlemmar tillkommit. Medlemsavgift 1:-. 31 augusti startades en kurs i biskötsel, där tog man upp vilket rammått som skulle vara lämpligt. Honungspriset bestämdes till 1:75 för slungad honung.1:60 för skirad honung.

1913

Styrelsen beslutade på vårmötet att man skulle köpa ett bisamhälle (krainer). Vid nästa medlemsmöte skulle svärmarna utlottas. Första pris första svärmen.2 pris andra svärmen 3 pris. italiensk dr. Vinnaren av de båda svärmarna skulle lösa sina vinster med 3 Kr (en stor summa på den tiden)

1916

Föreningens första kvinnliga medlem

1929

Beslöts att även damerna var välkomna till varje möte särskilt till sommarmötena.

1930

Började man diskutera vad som skulle göras för att få flera nektarrika växter i jordbruket.

1931

En kommitté bildas för att organisera bilförsäljning. Annonsering i bitidningen nästa år.

 1932

Föreningsmedlemmarna åker buss till en honungsmässa i Värnamo.

1933

Man tillverkade tydligen halmkupor och ramkupor(?). Priset för en halmkupa borde vara 18:- En ramkupa 20-22 :-

Man beslutade om annonsering i Bitidningen. I protokollet från den 7maj står: På förekommen anledning beslutade mötet att inte annonsera mötena i kyrkan, utan endast i Bitidningen. Man köpte socker gemensamt i föreningen för 35:- per 100 kg i jutesäck.

1934

Detta år annonserades det ut 100 bisamhällen i Bitidningens marsnummer. Noteras att man ordnade med lotteri med 28 vinster

1935

 Även i år utannonserades det ut 100 samh.samt ett antal svärmar till ett pris av 12-15 Kr.Bimängden i dessa skulle väga minst 1,5 Kg.

1936

Man beslutade att man skulle göra en gemensam resa till Riksförbundsmötet i Borås. Och att man kunde erbjuda trumsvärmar till försäljning för 6:50 st.

1937

Föreningen fyller 25 år. Ordf, Samuel Lorentsson(från start) berättade om föreningensverksamhet. Medlemsantalet har stigit från 13 st 1912 till 42 st. Krigsårens sockerransonering lockade många medlemmar till föreningen och något år var man över 100 medlemmar. Föreningen sponsrade 50:- Medlemmarna betalade 5:- Man bjöd även in Östra Kinds biodlareförening med damer. Samuel Lorentsson utsågs till hedersordf. Därefter höll Karl Kjellén Dalstorp föredrag om “biodling förr och nu” På höstmötet beslutades att skänka 0,5 kg honung/medlem till Burseryds ålderdomshem som överlämnades dagen före julafton.  

 1939

 Vid årsmötet valde man styrelse även för 1940. Vid möte den 17/6 föredrogs en skrivelse från kronojägare Granberg, där det bjöds ut en press för halmkupetillverkning. ”Skrivelsen föranledde ingen åtgärd” Man anordnade ett samkväm för medlemmar med damer i Anna Larssons stuga vid Kabbisudden den 20 aug. 

1940

Finska vinterkriget rasar och föreningen anslår 30:- till Burseryds sockenkommitté för ”Finlandsinsamlingen”. Adolf Lundgren valdes till hedersledamot. Som tack skänker han en ordförandeklubba. På junimötet överlämnas SBR:s förtjänstmedalj i silver till Samuel Lorentsson för “oegennyttigt arbete i föreningens tjänst” Bensinransonering råder varför man inte kan åka på några kurser.

 

1941

Finska kriget hade orsakat stora förluster för finska biodlare, man beslutade att stödja dem med 50 öre/medlem som lades extra på medlemsavgift. Man uppvaktade Kristidsstyrelsen i Jönköpings län om extra sockertilldelning. På grund av otjänlig väderlek hade man fått använda sitt hushållssocker.

1942

Uppvaktning till Statens livsmedelskommission om högre sockertilldelning. Honungspriset 5:- för ett halvt Kg . En festkommitté valdes för 30 års jubiléet.

1943

Vid vårmötet diskuterades vårgenomgången av samhällena, man diskuterade även att starta en kurs i drottningsodling. Vid sommarmötet anordnades ett stort lotteri, högsta vinsten var en ramkupa LN, som vinnaren fick betala halva inköpspriset för. 33:e vinsten en avtäckningsgaffel. Antal medlemmar: 38

 

1944

Inköpes en drottningsodlingskupa för 10:- ock starta en kurs i drottningsodling . Sockerproblemet kvarstår. Skrivelse till länsförbundet om 8 Kg tilldelning / samhälle . Hedersledamoten Adolf Lundgren avlider, Orf . Lägger ner en krans . Beslut fattas att någon ledamot av styrelsen skall representera föreningen vid begravningar. Ett antal sockerkontrollanter utsågs.

 

1945

Vid sensommarmötet deltog medlemmar från Smålandsstenars och Gryteryds föreningar på mötet. Sockertilldelningen dryftades. Sommardraget hade uteblivit. Ingen honung i kuporna. Ansökan om 2 Kg extra tilldelning. Utöver redan tilldelade 8 Kg . Bitillsyningsman Oskar Andersson hade undersökt 302 samhällen, 60 av dessa hade yngelröta och avdödats. Huvudsakligen i Reftele socken.

 

1946

Den 30/6 anordnas en resa till Bolmsös biodlarmöte. Många av föreningens medlemmar deltog. Lotteriet hade ”tydligen finansierats av föreningens kassa”, nu beslutade man att man skulle betala 2:- för att deltaga i lotteriet.

 

1947

35 årsjubileum firas den 21 juni i Toasjö med föredrag av konsulent Cronstrand ämne. ”Vår–och sommarbehandlig av våra bin”. Systrarna Pettersson, Boxhult ordnade med mat och dryck, en mycket uppskattad fest med mat och dans. Årsavgiften är nu 6 :- 

1948

Häradsförbundet anordna bikurs i St.Segerstad kursledars Konsulent Cronstrand.Sommarmöte med föreläsning om Aktuellt för årstiden, (rengörning av lådor när bina dött, yngelrummens ombonad, uppflyttning av yngelramar , skörd av sommarhonung och röveri. Föredraget “mycket sakligt och aplåderades livligt”. Yngelröta upptäkts i S Hestra. Bussresa till Hallands Väderö.

 

1949

Årets anslag för lotteriet 150:- från kassan. 36 vinster 1:a vinst Småladskupa-sista 8 vaxkakor. Medlemmar som ej kunde nävara vid lottförsäljningen kunde lämna fullmakt åt någon som köpte lotter åt honom. Sådana fullmakter finns bevarade jämte noggrant skrivna vinstlistor i protokollsböckerna. Man sålde fortfarande bisamhällen till norrland. Honungsskörden hade blivit ganska dålig under året. Vid höstmötet föreslog Salomon Lorentsson att uppmana traktens jordbrukare att ägna sig åt rappsodling. Från Hushållningssälskapet kom konsulent Drake och talade i ämnet.

 

1950

Biförsäljningen hade gått dåligt, man skulle förhindra att de svärmade,om svärmnig förekom skulle man slå tillbaks svärmen till modersamhället. Vid September-mötet fick Salomon Lorentsson uppdrag att sälja rappsfrö till lantbrukarna . Honungsskörden blev liten även i år, beslut att inte göra någon honungsbedömning. Styrelsen utökades med 2 ledamöter. Salomon Lorentsson hade varit både ordförande och kassör sedan starten 1912.

1951

 På februrarimötet beslutas att slopa lotteriet för att spara pengar till 40 års jubiléet nästa år. Beslut att sänka priset till 40:- på försålda bisamhällen. Oskar Andersson utnämndes till Hedersledamot.På novembermötet väjes en festkommitté inför 40 års jubiléet.

 

1952

 Vid möte den 23 mars överlämnas ordf.SBR:s silvermedalj jämte diplom till Oskar Andersson (26 år som sektr) Man beslutade att inbjuda nu levande personer som var med och bildade föreningen. Jubileumsfesten ägde rum den 2 juni, inbjudna var länsförbundsordf. Hans Johnsson och Carl Kjellén. Hans Johansson höll föredrag om det låga honungspriset samt hur man effektivisera biodlingen. Styrelsen omvaldes och beslutades att öppna postgirokonto.

 1953-2012

 

 Sammanställning av materialet pågår.